Persoonlijk advies Prijzen en voorraad op aanvraag info@drippp.nl

Algemene voorwaarden

Retournering

De goederen die speciaal besteld worden, worden speciaal per klant besteld en in de hoeveelheid
geleverd en kunnen derhalve niet geretourneerd worden. Voor retourneren van overige producten
zie website.

Aflevering

Als plaats van levering geldt ons centraal- magazijn, tenzij anders overeengekomen. De producten
worden in een ongeschonden verpakking ter verzending aangeleverd. Wij zijn dan ook niet
verantwoordelijk voor gebreken of vermissingen die op het traject naar de geadresseerde op kunnen
treden. Wij treden dan ook niet op als tussenpersoon bij een eventuele vermissing. Indien een klant
nadrukkelijk aangeeft de producten te willen verzekeren dan worden de producten verzekerd
verstuurd tegen een meerprijs die wordt doorberekend aan de klant. Leveringen vinden plaats
binnen 7 dagen, mits artikel voorradig. Indien een product en/of verpakking beschadigd wordt
aangeboden dan dient daarvan direct schriftelijk melding te worden gemaakt aan de koerier. Indien
dit niet gemeld wordt kan er achteraf geen aanspraak gemaakt worden op vervanging of verzekering.

Express zendingen is op verzoek van de koper mogelijk. Wij vernemen dit dan direct bij de bestelling
en informeren u over de afwijkende verzendtarieven.

Oplevering

Alhoewel door ons een overeengekomen levertijd zoveel mogelijk wordt aangehouden,
kunnen wij voor eventuele overschrijding niet aansprakelijk worden gesteld. Alle gevallen
van fabrieksstoornis, werkstaking, uitsluiting, niet of tijdige levering van materialen en
onderdelen, welke wij in bestelling hebben, spoorwegstaking of gesloten vaarwater,
onlusten, brand en al dergelijke gevallen, geven ons het recht de order te annuleren of de
levertijd te verlengen. Overschrijding van de levertijd geeft de koper niet het recht de
ontvangst of betaling van de goederen te weigeren noch enigerlei vergoeding van ons te
verlangen.

Betaling

Koop en verkoop. Elke koopovereenkomst geschiedt tegen vooruitbetaling of op rekening.
Bij betaling op rekening geldt een betalingstermijn van 10 dagen na levering goederen. Factuur wordt
na levering toegezonden. Bij het permanent niet aannemen of weigeren van een verzending, te lezen
een annulering, worden naast administratiekosten ook nogmaals verzendkosten berekend. Wanneer,
nadat de betaling is voldaan, een bestelling nog kan worden geannuleerd wordt er 15% van het
totaalbedrag in rekening gebracht, met een minimum van 7,50 euro administratiekosten.
Crediteringen worden verzameld, en normaliter binnen 30 dagen overgeboekt, om zo onze kosten en
prijzen zo laag mogelijk te houden.

Informatie verstrekking

Door ons of door onze leveranciers verstrekte catalogi, tekeningen, foto’s of andere
afbeeldingen en omschrijvingen dienen slechts ter algemene informatie en verplichten ons
niet tot leveringen overeenkomstig de daarop voorkomende maten, gewichten of technische
details

Speciale bestellingen

Producten, waarvan wij geen voorraad houden, kunnen speciaal worden besteld. De koper is
verplicht, deze speciaal bestelde onderdelen af te nemen, waarbij eventueel hierop vallende extra
kosten voor zijn rekening komen.

Aansprakelijkheid specifiek gemaakt producten Specifiek gemaakte producten voor de Koper (zoals
b.v. spuitbussen autolak op kleur) kunnen niet worden geretourneerd en alvorens deze te gebruiken
dient gecontroleerd te worden (op een proefstuk) of de kleur correct is. Verkoper, DRIPPP aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid voor de schade toegebracht door verkeerde kleuren.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang de afnemer geen volledige betaling terzake van de overeenkomst aan DRIPPP heeft
  verricht, blijven de goederen en/ of materialen eigendom van DRIPPP. De afnemer is niet gerechtigd
  de geleverde goederen of materialen zoals bedoeld in de vorige zin aan derden af te staan of in
  onderpand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te (doen) verwijderen, totdat
  de gehele koopsom en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald. Ingeval de afnemer
  enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt zijn wij na aanmaning gerechtigd bovenbedoelde
  goederen terug te nemen, in welke geval de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst
  ontbonden is, onverminderd het recht van ons op vergoeding van kosten, schaden en interesse.

Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn bij de uitvoering van de overeenkomst nimmer tot enige schadevergoeding jegens de
  afnemer gehouden anders dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk neergelegd.
 2. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, gevolgschade en/of persoonlijk letsel,
  tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de bestuurders of leidinggevend
  personeel van DRIPPP.
 3. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door of het gevolg van een fout in het
  produktieproces. Deze schade moet verhaald worden op de desbetreffende fabrikant.
  *Met ons/wij wordt bedoeld de directie van DRIPPP